OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN VOP) SPOLEČNOSTI MAKE-UP SERVIS S.R.O.

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je prodávající a na straně druhé kupující.

A. PRODÁVAJÍCÍ

MAKE-UP SERVIS s.r.o.

Chodská 1141/23 | 120 00 | PRAHA 2 - Vinohrady

IC: 24275191

DIC: CZ24275191

Telefon: +420 777244944 | E-mail: sales@makeupinstitute.cz

B. KUPUJÍCÍ

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

SPOTŘEBITEL - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání s nimi.

PODNIKATEL - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a výrobky zde koupené užívá ke své další podnikatelské činnosti.

2. REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ

Zákazník může provádět jednorázové nákupy bez registrace (stačí si pouze vybrat produkt, vyplnit objednávkový formulář, vybrat Jednorázový nákup bez registrace a odeslat objednávku) a nebo může provést registraci zákazníka. Registrace zákazníků je rozdělena do 2 skupin:

A. BĚŽNÝ ZÁKAZNÍK

Registrace je schválena okamžitě po vyplnění registračního formuláře na webových stránkách www.makeupstore.cz a je potvrzena e-mailem, ve kterém zákazník získá přihlašovací údaje. Registrace této skupiny není cenově zvýhodněna.

Po schválení registrace může zákazník ihned provádět nákupy.

B. PROFESIONÁL

Zákazník, který žádá o registrace PROFESIONÁL, musí splnit podmínky.

3. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (poštovné, doprava...). Tato cena bude uvedena v objednávce a v emailové zprávě objednávky zboží.

Odesláním internetové objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky, vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami .

Pokud nepřijde kopie objednávky na zadanou e-mailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte.

OBJEDNÁVKY JE MOŽNÉ PROVÁDĚT PROSTŘEDNICTVÍM:

webových stránek: https://makeupbrands.cz

OBJEDNÁVKA - SPOTŘEBITEL: je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

OBJEDNÁVKA - PODNIKATEL: je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Cena zboží je uvedena v českých korunách a zahrnuje 21 % DPH. Součástí dodávky je daňový doklad.

4. ZPŮSOB A CENA DOPRAVY

A. DPD KURÝR - PŘEPRAVA ZÁSILEK

• 99,- Kč

• ZDARMA u objednávky nad 1.000,- Kč

• doručení do 2 pracovních dnů

B. OSOBNÍ ODBĚR OBJEDNÁVKY

• ZDARMA

• osobní odběr na adrese: MAKE-UP INSTITUTE, Korunní 52, Praha 2 - Vinohrady

C. ODESÍLÁNÍ NA SLOVENSKO

• 99,- Kč

• ZDARMA u objednávka nad 1 000,- Kč.

5. ZPŮSOB A CENA PLATBY

A. PLATBA KARTOU ONLINE

B. BANKOVNÍ PŘEVOD (PLATBA PŘEDEM)

• ZDARMA

• bankovní účet:

• splatnost objednávky = 4 dny

• číslo objednávky je variabilním symbolem pro bankovní převod

• zboží expedujeme do 1 pracovního dne po připsání platby na náš účet

• v případě, že zákazník nepřevezme již zaplacenou zásilku, která bude vrácena zpět odesílateli, hradí zákazník částku za další dopravu (99,- Kč) v případě opětovného doručování.

C. PLATBA V HOTOVOSTI

• ZDARMA

• osobní vyzvednutí objednávky na adrese: MAKE-UP INSTITUTE, Korunní 52, Praha 2 - Vinohrady

D. PAYPAL

6. DODACÍ PODMÍNKY

A. DODÁNÍ ZBOŽÍ

Informace o dostupnosti zboží na https://makeupbrands.cz/ se může lišit s ohledem na postupné vyprodávání. V případě, kdy si zákazník objedná zboží, u kterého je uvedenou SKLADEM a prodávající již nebude mít zboží fyzicky skladem, budeme zákazníka telefonicky kontaktovat a domluvíme s ním další kroky (náhradu produktu, pozdější dodání apod.).

B. PŘEVZETÍ ZÁSILKY

Po převzetí zásilky zkontrolujte neporušenost obalu a zda je zásilka kompletní. V případě, že zásilka není v souladu s objednávkou, doporučujeme tuto skutečnost popsat, za přítomnosti doručovatele, do přepravních dokladů případně zásilku nepřevzít.

7. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

8. ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

A. ZÁRUČNÍ DOBA

Na veškeré zboží se vztahu záruční doba 24 měsíců. Tato záruční doba se nevztahuje na tyto případy:

a) zboží bylo poškozeno běžným opotřebením

b) zboží bylo poškozeno přírodními živly

c) zboží bylo poškozeno neodborným nebo nevhodným zacházením.

Na obalech kosmetických přípravků je použit symbol otevřené nádobky, ve kterém je vyznačen údaj o počtu měsíců, po kterou je možné daný kosmetický přípravek používat. Znamená to, že např. při udání 12M v symbolu otevřené nádobky na obalu je nutné přípravek spotřebovat do 12 měsíců od otevření.

Záruční doba začíná běžet převzetím objednaného zboží zákazníkem. Přiložený daňový doklad je zároveň záručním listem.

B. UPLATNĚNÍ REKLAMACE

V případě, že zákazník objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, má právo na reklamaci.

Kupující může oznámit oprávněnou reklamaci jednou z následujících možností:

a) na e-mailovou adresu prodávajícího: nela@makeupinstitute.cz

b) poštou na adresu: MAKE-UP SERVIS s.r.o. , Chodská 1141/23, Praha 2, 120 00

c) telefonicky na tel. číslo : +420 720401294

Zákazník zašle, na své náklady, reklamované zboží (včetně kopie daňového dokladu a průvodního dopisu se stručným popisem vady) na kontaktní adresu:

MAKE-UP SERVIS s.r.o., Chodská 1141/23, Praha 2, 120 00

Reklamace včetně vady bude vyřízena nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace. O výsledku reklamace bude prodávající informovat kupujícího e-mailem nebo telefonicky. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má spotřebitel právo na výměnu věci za stejnou novou bezvadnou věc, nebo může od smlouvy odstoupit.

9. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Pokud se zákazník rozhodne objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit, je třeba, aby ihned informoval provozovatele obchodu (písemně, emailem nebo telefonicky) dříve, než bude zboží vyexpedováno. Objednávka je v takovém případě provozovatelem bezplatně stornována. Kupující spotřebitel má podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo vrátit zboží do 14 dnů od jeho převzetí - má tedy právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy a to bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce. K zásilce musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně kopie faktury, nebo musí být vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázán. Zákazník odešle vrácené zboží na své náklady na adresu provozovatele. Prodávající vrátí kupujícímu zaplacené finanční částky, na jím udané číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení. Prodejce má nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

10. BEZPEČNOST A OCHRANA ÚDAJŮ

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zasílání obchodních sdělení e-mailem, sms sdělení). V případě nesouhlasu s využitím osobních údajů pro marketingové účely zašle tuto informaci na info@makeupinstitute.cz .

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a pro výše uvedené marketingové účely. Prodávající dále prohlašuje, že údaje nebudou zveřejněny a poskytnuty třetí osobě s výjimkou situace, která souvisí se sdělením údajů (jméno a dodací adresa) externím dopravcům. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu.

11. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím, který je přijímá. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnost 1.6.2017. Změny obchodních podmínek jsou vyhrazeny.

II. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Společnost MAKE-UP SERVIS s.r.o. (se sídlem Chodská 1141/23, Praha 2 – Vinohrady, 120 00, IČ: 24275191, DIČ: CZ24275191), která provozuje internetový obchod https://makeupbrands.cz/ , tímto prohlašuje, že veškeré osobní údaje našich návštěvníků a zákazníků jsou považovány za přísně důvěrné. S osobními údaji je proto nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v rámci ochrany osobních údajů.

OSOBNÍ ÚDAJE A JEJICH ZPRACOVÁNÍ

1. SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE TYPU ZÁKAZNÍKA

1.A. ZÁKAZNÍK BEZ REGISTRACE (JEDNORÁZOVÝ NÁKUP)

• jméno a příjmení, e-mailovou adresu, fakturační a doručovací adresu, mobilní (telefonní) číslo

• informace vzniklé na základně trvání smlouvy – přehled zakoupených produktů

1.B ZÁKAZNÍK S REGISTRACÍ

• jméno a příjmení, e-mailovou adresu, fakturační a doručovací adresu, mobilní (telefonní) číslo

• informace vzniklé na základně trvání smlouvy – seznam zakoupených produktů v objednávce, historii objednávek

• přihlašovací údaje v podobě přihlašovacího jména a hesla (ke skutečnému heslu nemáme přístup)

2. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Z důvodu vyřízení objednávky zpracováváme osobní údaje zákazníka pro tyto činnosti:

2.A. ZPRACOVÁNÍ A VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY

Ke splnění zákonných povinností jsme povinni zpracovávat osobní data zákazníka (např. účetní doklady v podobě faktur).

2.B. KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM

V případě nejasností v objednávce nebo upřesnění informací v registraci některé ze zákaznických skupin, zpracováváme osobní údaje zákazníky (zákazníka kontaktujeme telefonicky nebo e-mailem).

4. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DOBA UCHOVÁVÁNÍ

4.A. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

• na našich webových stránkách https://makeupbrands.cz/ používáme pro přenos osobních a dalších údajů chráněný šifrovací systém (šifrovaná varianta „https" s kódovacím systémem SSL)

• naše webové stránky jsou zabezpečeny proti ztrátě osobních údajů, proti přístupu neoprávněných k osobním údajům

• registrovaným zákazníkům všech zákaznických skupin je přístup umožněn pouze po zadání osobního hesla zákazníka.

4.B. DOBA ZPRACOVÁNÍ

• osobní údaje zpracováváme po dobu, která je nezbytně nutná k zajištění práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy (doba vyřízení objednávky a záruční zákonné lhůty)

• v souladu právních předpisů je povinni archivovat účetní dokumentaci (faktury atd.) po dobu 10 let od vystavení dokladu

• souhlas s marketingovými nabídkami je platný do odvolání

5. PRÁVA ZÁKAZNÍKŮ V RÁMCI ZPRACOVÁVÁNÍ JEJICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

• v případě, že zpracováváme osobní údaje zákazníka, tak má zákazník právo, požadovat od naší společnosti informaci o zpracování svých osobních údajů. Tato informace mu bude předána bezplatně

• v případě, že se zákazník domnívá, že naše společnost provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů zákazníka, má právo požádat o vysvětlení, případně požadovat opravu, doplnění nebo odstranění jeho osobních údajů

• zákazník má právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů budou osobní údaje zákazníka vymazány z naší databáze

5.MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORU

i. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

ii. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

iii. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

6. KONTAKT PRO ZÁKAZNÍKY

Zákazníci nás mohou, v případě jakýchkoliv dotazů, kontaktovat na níže uvedené e-mailové adrese nebo telefonu.nela@makeupinstitute.cz TELEFON: +420 720401294

7. ÚČINNOST

Zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 25.10.2018.